Teraz czytasz
Znaczenie punktów spustowych w patomechanizmie bólu nocyplastycznego – Jakub Matuska

 

Znaczenie punktów spustowych w patomechanizmie bólu nocyplastycznego – Jakub Matuska

Prezentujemy streszczenia (w jęz. polskim oraz j. angielskim) prac naukowych nadesłanych w ramach konkursu na najlepsze wystąpienie dotyczące interdyscyplinarności w fizjoterapii podczas II Kongresu KIF.

W kategorii „WYSTĄPIENIA USTNE. Sesja dla młodych pracowników nauki, doktorantów i fizjoterapeutów w trakcie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia” –  1 miejsce zajął Jakub Matuska

Tytuł: Znaczenie punktów spustowych w patomechanizmie bólu nocyplastycznego

Autorzy: Jakub Matuska¹’², Wiktoria Frącz³, Marta Rosołek³, 

  1. Szkoła Doktorska, Zakład Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska
  2. Unit of Histology and Neurobiology, Department of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine and Health
    Sciences, Rovira i Virgili University, Reus, Spain
  3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

STRESZCZENIE

Wprowadzenie: W 11. rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób wprowadzono nową jednostkę chorobową – Ból przewlekły. Wskazuje się, że koncepcja bólu mięśniowo-powięziowego (BMP) zależnego od punktów spustowych (PS) może stanowić podstawę diagnozowania i leczenia pierwotnego przewlekłego bólu mięśniowo-szkieletowego [1,2]. PS łączone są z procesami centralnej sensytyzacji (CS), leżącymi u podstaw nowo zdefiniowanego bólu nocyplastycznego. Ze względu na fakt, że PS występują w formie utajonej u osób zdrowych oraz aktywnej u pacjentów zgłaszających dolegliwości bólowe, konieczne jest określenie wartości progowych cech centralnej sensytyzacji, tj. progu czucia bólu (ang. Pressure pain treshold – PPT) oraz wartości progowych Indeksu Centralnej Sensytyzacji (ICS) w odniesieniu do liczby mięśni z PS lub/i obniżonym progiem PPT. Dodatkowo, wskazuje się na znaczenia zjawiska bólu przeniesionego (BP), które u osób zdrowych wymaga mechanicznego pobudzenia. Obniżony PPT oraz zmiany w mięśniach, takie jak obecność PS, czy związany z nimi ból przeniesiony, są potencjalnie rozważane jako biomarkery CS. Jednakże związek między liczbą mięśni ze zmianami a indywidualnym wynikiem ICS nie był wcześniej badany. 

Cel: Celem pracy jest ustalenie zależności pomiędzy ICS a ilością mięśni ze zmianami w zdrowej populacji.

Materiał i metody: Wykonano badanie obserwacyjne o przekroju populacyjnym, do którego na podstawie kryteriów włączenia i wyłączenia zakwalifikowano 114 zdrowych osób o ogólnym dobrym stanie zdrowia, bez chorób i historii zabiegów operacyjnych (Zgoda komisja bioetycznej UMP nr No. 227/19t). Przeprowadzono ocenę w kierunku CS za pomocą kwestionariusza ICS. Mięśnie obręczy biodrowej i barkowej oraz kończyn górnych i dolnych oceniono pod kątem ilości występowania zaburzeń typowych dla CS m.in. PPT poniżej 392KPa/cm2 (AlgoMed; Medoc; Ramat Yishai Israel) oraz tych właściwych dla BMP, czyli utajonych PS i mechanicznie pobudzanego BP. Analizę danych parametrycznych przeprowadzono przy użyciu standardowych testów parametrycznych oraz nieparametrycznych. Dodatkowo, korelacja Spearmana uzupełniona o test Jonckheere-Trepstra miały wskazać związek pomiędzy wynikiem ICS a liczbą mięśni z utajonymi PS i/lub BP i/lub obniżonym PPT. Wielkość grupy badanej ustalono w programie G-Power bazując na korelacji Spearmana (1-β=80%; r=0.3; α=0.05) na 85 uczestników. 

Wyniki: Potwierdzono słabą korelację między wynikami ICS a występowaniem bólu przeniesionego (r=.21; p=.02) oraz liczbą mięśni o obniżonej wartości PPT (r=0.2; p=.03). Ponadto, test trendu wskazał, że im wyższa kategoria w klasyfikacji ICS, tym większa liczba BP (p<0.05) i mięśni z obniżonym PPT (p<0.05). Jednakże, większa liczba utajonymi PS nie korelowała z wynikiem ICS (r=0.16; p=0.08).  

Wnioski: U zdrowych uczestników, wraz ze wzrostem wartości progowych ICS, potwierdzono zwiększoną liczbę mięśni z obniżonym PPT oraz zwiększoną liczbę mięśni, z których można mechanicznie pobudzić BP. 

Finansowanie: Sfinansowane ze środków Zakładu Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Słowa kluczowe: centralna sensytyzacja, punkty spustowe, ból nocyplalstyczny, próg czucia bólu, ból przeniesiony    

* * *

The relevance of trigger points in the pathomechanism of nociplastic pain
Marta Rosołek, Wiktoria Frącz, Jakub Matuska 

ABSTRACT 
Background: The 11th revision of the International Classification of Diseases introduced a new disease entity, Chronic Pain. It is indicated that the concept of trigger point-dependent myofascial pain (BMP) may form the basis for the diagnosis and treatment of primary chronic musculoskeletal pain [1,2]. Trigger points (TrPs) are linked to central sensitization (CS) processes underlying newly defined nociplastic pain. Since TrPs occur in latent form in healthy individuals and active form in patients reporting pain, it is necessary to determine the threshold values of central sensitization features, i.e. pressure pain threshold (PPT) and the threshold values of the Central Sensitization Inventory (CSI) in relation to the number of muscles with TrPs and/or reduced PPT threshold. In addition, the importance of referred pain (RP), which in healthy individuals requires mechanical stimulation, is indicated. Reduced PPT and muscle alterations, such as the presence of TrPs or associated RP, are potentially considered biomarkers of CS. However, the relationship between the number of muscles with alterations and individual CSI scores has yet to be previously studied. 

Redakcja poleca

Aim: Therefore, this work aims to determine the relationship between CSI and the number of muscles with alterations in a healthy population. 

Material and methods: An observational, cross-sectional study was performed in which 114 healthy subjects with general good health, no diseases or history of surgery were enrolled based on the inclusion and exclusion criteria (consent of the UMP Bioethics Committee No. 227/19t). An assessment for CS was performed using the CSI questionnaire. Muscles of the hip and shoulder girdle, as well as upper and lower extremities, were assessed for the number of alterations typical of CS, including PPT below 392KPa/cm2 (AlgoMed; Medoc; Ramat Yishai Israel) and those specific to BMPs, latent TrPs and mechanically stimulated RP. Data were analyzed using standard parametric and non-parametric tests. In addition, Spearman correlation supplemented by the Jonckheere-Trepstra test indicated the relationship between CSI score and the number of muscles with latent TrPs and/or RP and/or reduced PPT. The size of the study group was determined by G-Power software based on Spearman correlation (1-β=80%; r=0.3; α=0.05) to be 85 participants.   

Results: A weak correlation was confirmed between CSI scores and the number of muscles causing referred pain (r=.21; p=.02) and the number of muscles with decreased PPT (r=0.2; p=.03). In addition, a trend test indicated that the higher the CSI classification category, the higher the number of RP (p<0.05) and muscles with decreased PPTs (p<0.05). However, more muscles with latent TrPs did not correlate with CSI score (r=0.16; p=0.08). 

Conclusions: In healthy participants, as CSI thresholds increased, an increased number of muscles with reduced PPT and an increased number of muscles from which RP can be mechanically stimulated were confirmed.  

Funding:
Sfinansowane ze środków Zakładu Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Key words: central sensitization, trigger points, nociplastic pain, pressure pain threshold, referred pain   

* * *

Piśmiennictwo/References:
1. WHO guideline for non-surgical management of chronic primary low back pain in adults in primary and community care settings. Geneva:
World Health Organization;2023,
2. Fitzcharles MA, Cohen SP, Clauw DJ, Littlejohn G, Usui C, Häuser W. Chronic primary musculoskeletal pain: a new concept of nonstructural regional pain. Pain Rep. 2022;7(5):e1024.

 

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry