Teraz czytasz
„Fizjoterapia bez granic”

 

„Fizjoterapia bez granic”

Rozmawiamy z dr hab. Sebastianem Rutkowskim, członkiem Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej oraz prof. dr hab. Jakubem Taradajem, przewodniczącym Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.

Właśnie wchodzi w życie projekt pt. „Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji”, nad którym pracowaliście przez ostatnie miesiące w Zespole ds. Współpracy Międzynarodowej. Czy moglibyście Panowie przybliżyć założenia tego przedsięwzięcia?

Jakub Taradaj: Tak, rzeczywiście. Od kwietnia zeszłego roku intensywnie pracowaliśmy w Zespole nad tym projektem, którego pomysłodawcą był Sebastian. Najwięcej czasu zabrało nam dopracowanie szczegółów, czyli określenie trybu i warunków przyznawania dofinansowania oraz stworzenia przejrzystego regulaminu składania wniosków. W tym zakresie bardzo przydatna okazała się wiedza i doświadczenie całego składu naszego zespołu. – bardzo chciałbym podziękować członkom za ich merytoryczny wkład.

Sebastian Rutkowski: Projekt został stworzony z myślą o wzbogacaniu doświadczeń zawodowych i naukowych polskich fizjoterapeutów dzięki finansowaniu wyjazdów do renomowanych ośrodków zagranicznych w krajach Unii Europejskiej i państwach EFTA. Ma na celu nie tylko rozwój indywidualny uczestników, ale również wzmacnianie międzynarodowej pozycji polskiej fizjoterapii jako dyscypliny naukowej i praktycznej. Projekt stawia na innowacyjność i jakość, oczekując, że uczestnicy będą przekazywać zdobytą wiedzę i umiejętności, co z kolei wpłynie na dalsze rozwijanie standardów opieki i terapii pacjentów. Dzięki temu, „Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji” aspiruje do bycia katalizatorem zmian promującym najlepsze praktyki i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie fizjoterapii, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Jakub Taradaj: Poza dzieleniem się wiedzą i osiągnięciami krajowymi chodzi również o czerpanie nowych umiejętności od fizjoterapeutów z zagranicy. Generalnie podstawą programu jest wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy międzynarodowej.

Do kogo adresowany jest projekt i jakie kryteria muszą spełniać potencjalni uczestnicy, aby wziąć w nim udział?

Sebastian Rutkowski: Kandydaci muszą spełniać szereg kryteriów, dzięki czemu mamy pewność, że dofinansowanie otrzymają osoby najbardziej zaangażowane i gotowe na wyzwania związane z międzynarodową wymianą. Po pierwsze, muszą być oni członkami KIF i być na bieżąco ze swoimi zobowiązaniami członkowskimi, w tym opłatami. Nie mogą posiadać negatywnych wpisów w ewidencji zawodowej, takich jak skazania przez Sąd Dyscyplinarny KIF. Osoby ubiegające się o udział w programie powinny wykazać się aktywnością zawodową i naukową. Obejmuje to uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, publikacje w recenzowanych czasopismach, aktywne członkostwo w organizacjach branżowych, a także doświadczenie w prowadzeniu badań lub projektów związanych z fizjoterapią. Kandydaci są oceniani także pod kątem swoich dotychczasowych osiągnięć i potencjału do dalszego rozwoju. Istotnym aspektem jest również klarowność i jakość projektu, który uczestnik zamierza realizować podczas pobytu zagranicznego. Powinien być innowacyjny, mieć wyraźnie określone cele i potencjał do wprowadzenia zmian w praktyce klinicznej czy badawczej.

Jakub Taradaj: Dlatego też bardzo nam zależało na stworzeniu przejrzystych i jak najbardziej obiektywnych kryteriów oceny złożonych wniosków. Formularz oceny recenzenckiej jest do wglądu na stronie internetowej, stąd każdy może się zapoznać na co opiniujący zwracają największą uwagę. Poza tym w regulaminie (UCHWAŁA NR 490/II KRF) znajduje się również klarowna ścieżka odwoławcza.

Jakie są przewidziane warunki finansowe dla uczestników oraz jaka jest zaplanowana długość ich pobytu w ośrodkach zagranicznych?

Sebastian Rutkowski: Wysokość finansowania jest skalkulowana tak, aby umożliwić efektywne i produktywne pobyty w ośrodkach zagranicznych. Dofinansowanie obejmuje dwie główne części: koszty podróży oraz stypendium dziennie. Koszty podróży są pokrywane do określonej maksymalnej kwoty, która jest zależna od kraju docelowego i jest wypłacana w formie ryczałtu. Stypendium dzienne, z kolei ma na celu pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i innych codziennych wydatków związanych z pobytem za granicą. Jego wysokość jest również zróżnicowana w zależności od kraju, co odzwierciedla różnice w kosztach życia (UCHWAŁA NR 490/II KRF, zał. 1 i 2). Stypendium jest wypłacane uczestnikom przed rozpoczęciem wyjazdu, co pozwala na odpowiednie zaplanowanie pobytu i skupienie się na celach edukacyjnych i badawczych. Co do długości pobytu, program zakłada, że będzie on trwał od dwóch do pięciu dni. Taki czas został wyznaczony jako optymalny, aby uczestnicy mogli intensywnie pracować nad swoimi projektami, przeprowadzić szkolenia, warsztaty oraz nawiązywać cenne kontakty, jednocześnie nie zostając zbyt długo odłączeni od swoich obowiązków zawodowych w kraju. W tym okresie oczekuje się od uczestników przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych, klinicznych lub szkoleniowych, co stanowi istotny element ich rozwoju zawodowego i wkładu w projekt.

Jakub Taradaj: Podsumowując, program pozwoli na wymianę doświadczeń z koleżankami i  kolegami z zagranicznych ośrodków i przyda się każdemu fizjoterapeucie, któremu bliski jest rozwój zawodowy. Wyjazd może stać się przyczynkiem do odbycia dłuższego stażu klinicznego w przyszłości, co może okazać się przydatne w staraniach o specjalizację w zakresie fizjoterapii albo gdy wnioskodawca jest w trakcie postępowania doktorskiego lub habilitacyjnego. Poza tym wizerunkowo nasza Izba pokazuje, że wspiera ambitne osoby, które chcą się rozwijać i dzielić wiedzą poza granicami naszego kraju.

Czy mogliby Panowie opisać, jak dokładnie przebiega proces rekrutacji do projektu „Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji” i na co powinni zwrócić szczególną uwagę kandydaci?

Redakcja poleca

Sebastian Rutkowski: Proces składa się z kilku etapów, które mają na celu dokładną ocenę każdego zgłoszenia pod kątem spełnienia wymagań i oczekiwań związanych z celem projektu. Kandydaci są zobowiązani do wypełnienia wniosku, która zawiera informacje osobowe, dane dotyczące ich zawodowej działalności oraz opis projektu, który planują realizować podczas pobytu zagranicznego. Ważne jest, aby aplikacja była kompletna i szczegółowa. Następnie wniosek jest analizowany pod względem wymogów formalnych. Kolejny etap to szczegółowa ocena merytoryczna zgłoszeń. Spośród członków Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej do każdego wniosku przydzielanych jest dwóch recenzentów, którzy badają wartość naukową i innowacyjność projektów, ich zgodność z celami programu oraz potencjał do wprowadzenia zmian w praktyce klinicznej czy badawczej. Oceniane są również dotychczasowe osiągnięcia kandydatów, ich doświadczenie w realizacji podobnych projektów oraz motywacja do rozwoju zawodowego. Na podstawie oceny merytorycznej, zespół wyłania najbardziej obiecujących kandydatów. Wybrani uczestnicy są informowani o wynikach i otrzymują szczegółowe informacje dotyczące dalszych kroków, w tym warunków finansowania i organizacji pobytu. Kandydaci, którzy nie zostali wybrani, również otrzymują informację zwrotną. Uczestnicy, którzy pozytywnie przeszli przez proces rekrutacji, rozpoczynają na własną rękę przygotowania do wyjazdu, obejmuje to m.in. organizację podróży, zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia i planowania pobytu.

Czy uczestnicy projektu „Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji” mają jakieś konkretne zobowiązania do spełnienia w Polsce po zakończeniu swojego pobytu?

Sebastian Rutkowski: Tak, uczestnicy projektu mają określone zobowiązania, które muszą spełnić po powrocie do Polski. Pierwszym i podstawowym obowiązkiem jest przygotowanie szczegółowego sprawozdania z pobytu. Powinno zawierać opis przeprowadzonych działań, osiągniętych celów oraz wskazanie wniosków i rekomendacji, które mogą być przydatne dla innych specjalistów. Uczestnicy są zobowiązani do jasnego i widocznego wskazania Krajowej Izby Fizjoterapeutów jako źródła finansowania ich projektu w każdej publikacji, prezentacji czy innym materiale, który jest wynikiem udziału w programie. To istotne dla zachowania transparentności i odpowiedzialności, jak również dla uznania wsparcia, jakie program oferuje. To zobowiązanie ma na celu również podkreślenie roli KIF jako instytucji wspierającej rozwój zawodowy fizjoterapeutów w Polsce. Kolejnym ważnym zobowiązaniem jest przygotowanie materiału dla „Głosu Fizjoterapeuty”, którego celem jest nie tylko podzielenie się osobistymi refleksjami, ale także inspiracja dla innych fizjoterapeutów do aktywnego rozwoju zawodowego i zaangażowania w międzynarodową współpracę.

Jakub Taradaj: Zachęcam wszystkich zainteresowanych, aby śledzili informacje publikowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów oraz oficjalną stronę internetową Zespołu Tematycznego ds. Współpracy Międzynarodowej, gdzie umieszczone są informacje na temat naboru, wymagań i procesu aplikacji, jak i wszystkie niezbędne pliki.

Zapraszamy na stronę:

https://kif.info.pl/zespol-tematyczny-do-spraw-wspolpracy-miedzynarodowej/

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry