Teraz czytasz
Monitoring w placówkach i gabinetach fizjoterapeutycznych a RODO

 

Monitoring w placówkach i gabinetach fizjoterapeutycznych a RODO

Stosowanie monitoringu przez fizjoterapeutów na terenie prowadzonej działalności leczniczej lub w ramach wykonywanej praktyki nie jest zabronione. Należy jednak pamiętać o kilku kluczowych zasadach i obowiązkach.

Pod pojęciem monitoringu wizyjnego kryje się nadzór nad wyodrębnionym obszarem przy wykorzystaniu systemu kamer bądź aparatów przesyłowych służących do przetwarzania obrazu. Skuteczne i prawidłowe wykorzystanie monitoringu umożliwia kontrolowanie obiektu w celu wykrycia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia.

Co istotne, do przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą monitoringu stosuje się te same zasady, co do innych sposobów przetwarzania danych. Przetwarzanie danych osobowych dla celu monitoringu wizyjnego powinno być ograniczone do tego co niezbędne, a samo wykorzystanie dane adekwatne do wyznaczonego celu. Podstawę przetwarzania danych pochodzących z monitoringu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Wskazany proces należy uwzględnić w prowadzonym przez administratora rejestrze czynności przetwarzania.

Nagrywany musi o tym wiedzieć

Każde miejsce, w którym stosowany jest monitoring wizyjny, powinno być jasno oznaczone z wykorzystaniem odpowiedniej tabliczki  znajdującej się w niezbyt dużej odległości od nadzorowanych miejsc, np. na tablicy ogłoszeń, tak aby pacjent z łatwością mógł się z nią zapoznać. Osoba monitorowana musi być świadoma tego, iż przebywa w obszarze, w którym dochodzi do rejestracji zdarzeń. Istotne znaczenie ma również obowiązek poinformowania osób ujętych na nagraniach o tym, kto jest administratorem rejestrowanych danych oraz m.in. o przysługujących im prawach poprzez wywieszenie pełnej klauzuli obowiązku informacyjnego w ramach art. 13 i 14 RODO. Materiał z zarejestrowanych zdarzeń podlega udostępnieniu na wniosek uprawnionych organów, a także osobom, których dane dotyczą, jeśli wykazany został ku temu odpowiedni interes prawny.

Bez dźwięku

Stosowanie monitoringu wizyjnego powinno odbywać się poprzez środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu z wyłączeniem możliwości nagrywania dźwięku. Rejestrowanie dźwięku mogłoby naruszać podstawowe prawo do prywatności osoby, której dane dotyczą. Jego zastosowanie należy rozważyć wyłącznie w szczególnych przypadkach. Zgodnie z zasadami ograniczenia celu i minimalizacji danych, obszar nadzoru powinien dotyczyć wyłącznie tych pomieszczeń, które są szczególnie chronione, a jednocześnie narażone na złamanie zasad bezpieczeństwa.

Prawo do intymności

Monitoring może obejmować trzy grupy osób: personel, pacjentów oraz inne osoby odwiedzające obiekt (np. bliscy pacjenta czy kurierzy). W przypadku pacjentów podkreślić należy prawo do zachowania intymności i godności. Bez ich zgody monitoring nie może być prowadzony w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Kamery umieszczane są zatem w ogólnodostępnych miejscach, przede wszystkim przy wejściu, korytarzu, na portierni oraz w rejestracjach. Dozwolone jest także stosowanie systemu kamer w pomieszczeniach ścisłego nadzoru służącym obserwacji pacjentów (np. na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii).

W przypadku personelu monitoring jest uzasadniony, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia, kontroli czy zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obszarami wyłączonymi z nadzoru monitoringu wizyjnego są: pomieszczenia sanitarne, szatnie, stołówki, palarnie, pomieszczenia udostępnione zakładowej organizacji związkowej. Wyjątek stanowi dopuszczenie wyłączonych obszarów w następujących sytuacjach: stosowanie monitoringu jest niezbędne do realizacji celów, nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych personelu, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Obowiązkiem jest poinformowanie personelu o stosowaniu monitoringu wizyjnego nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem (np. w ramach obwieszczenia czy regulaminu pracy). Istotne znaczenie ma również przekazanie personelowi przed dopuszczeniem do pracy informacji o zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu na piśmie.

Redakcja poleca

Przechowywania nagrań

Materiał zgromadzony w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego może być przechowywany przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Wyjątek stanowi przedłużenie terminu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie odpowiedniego prawa lub gdy administrator powziął wiadomość, iż nagranie może stanowić dowód w takim postępowaniu. Po upływie wskazanego powyżej terminu nagrania zawierające dane osobowe podlegają trwałemu zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
2
wow
0
Wrr
1

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry