Teraz czytasz
Sprawa dla rzecznika – skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

 

Sprawa dla rzecznika – skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Interwencja rzecznika, która zakończyła się skierowaniem wniosku o kontrolę PIP.

W związku z naruszeniem przepisów prawa związanych z zatrudnianiem fizjoterapeutów i wysokością najniższego wynagrodzenia Rzecznik Praw Fizjoterapeutów skierował na wniosek fizjoterapeuty wystąpienie do podmiotu go zatrudniającego.

Rzecznik w dwóch pismach podkreślił, że z zapisów załącznika do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wynika, że magister fizjoterapii powinien być zakwalifikowany do grupy piątej, co w praktyce oznacza, że jego najniższe zasadnicze wynagrodzenie nie może być niższe niż 6473,07 zł brutto. Zatem wnioskującemu fizjoterapeucie przysługiwać winno stosowne wyrównanie wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

W odpowiedzi rzecznik otrzymał lakoniczną odpowiedź obejmującą jedynie pytanie o źródło informacji o wysokości zarobków fizjoterapeuty. W kolejnym piśmie rzecznik wyjaśnił, że pracownik ma prawo ujawnić wysokość swojego wynagrodzenia, które jest jego dobrem osobistym oraz podejmować działania zmierzające do wyjaśnienia nieuzasadnionych różnic w wysokości wynagrodzenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2011 r. II PK 304/10). Ponadto poinformował, że w przypadku niezwłocznego niezastosowania przepisów ustawy w przedmiotowej sprawie wystąpi o przeprowadzenie kontroli do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Finalnie – w związku z niezastosowaniem się do obowiązujących przepisów prawa – rzecznik wniósł o przeprowadzenie kontroli w tymże podmiocie leczniczym.

Kontrola PIP stwierdziła nieprawidłowości i zobowiązała pracodawcę do przyporządkowana byłego już wtedy pracownika (fizjoterapeuta zrezygnował wcześniej z pracy) do odpowiedniej grupy zawodowej zgodnie z załącznikiem do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niezwłocznego naliczenia i wypłacenia byłemu pracownikowi wyrównania wynagrodzenia biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia określoną zgodnie z ww. ustawą oraz liczbę przepracowanych godzin.

Warto pamiętać, że jeżeli pracodawca naruszył przepisy prawa pracy, jako pracownik posiadasz prawo do obrony swoich praw przed sądem pracy.

Innym dostępnym środkiem jest złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Przedmiotem takiej skargi może być bezpośrednie naruszenie twoich praw z zakresu prawa pracy, obejmujące m.in. przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa oraz higieny pracy, legalności zatrudnienia, stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów czy uprawnień związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych czy osób niepełnosprawnych. Skargi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej (tradycyjnie lub elektronicznie) bądź ustnie. Skarga pracownicza kierowana do Państwowej Inspekcji Pracy powinna zawierać podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko skarżącego, jego adres, precyzyjny przedmiot skargi lub wniosku, wskazanie nazwy i adresu podmiotu, którego dotyczy skarga. Istotnym elementem jest także własnoręczny podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny. W celu skierowania skargi na działalność pracodawcy konieczne jest skierowanie jej do właściwego okręgowego inspektoratu pracy, który jest zależny od siedziby pracodawcy.

Warto zaznaczyć, że dane osobowe skarżącego są chronione i nie są ujawniane podczas prowadzenia kontroli, chyba że sam skarżący wyrazi na to pisemną zgodę. Skargi pracownicze podlegają szybkiemu rozpatrzeniu – nie później niż w ciągu jednego miesiąca od ich złożenia. Istotne jest, że proces rozpatrzenia skargi jest niezależny od ewentualnych działań kontrolnych i opiera się na ocenie stanu prawnego i faktycznego przez inspektora pracy. Jeśli w wyniku tego rozpatrzenia zajdzie konieczność przeprowadzenia kontroli, skarżący zostanie poinformowany o terminie jej realizacji. Po zakończeniu kontroli, inspektor przekazuje informacje o sposobie załatwienia skargi pracowniczej, czy to w formie papierowej czy elektronicznej.

W sytuacji, gdy pracodawca narusza twoje prawa, możesz skonsultować się z Rzecznikiem Praw Fizjoterapeutów oraz skorzystać z prawa do złożenia skargi na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy.

*  *  *

Redakcja poleca

Do zadań Rzecznika należy ochrona w przypadku naruszeń przepisów prawa związanych z zatrudnieniem fizjoterapeutów. Rzecznik Praw Fizjoterapeutów zachęca członków izby, którzy spotkali się z podobnymi problemami, do zgłaszania się do niego.

Dr Tomasz Maicki
Rzecznik Praw Fizjoterapeutów
tomasz.maicki@rpf.kif.info.pl

O instytucji Rzecznika Praw Fizjoterapeutów przeczytasz także w zakładce na stronie KIF

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
3
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry