Teraz czytasz
Fizjoterapia w dobie mediów społecznościowych: Analiza proponowanych interwencji w formacie Reels na serwisie Instagram – Kajetan Ciunelis

 

Fizjoterapia w dobie mediów społecznościowych: Analiza proponowanych interwencji w formacie Reels na serwisie Instagram – Kajetan Ciunelis

Prezentujemy streszczenia (w jęz. polskim oraz j. angielskim) prac naukowych nadesłanych w ramach konkursu na najlepsze wystąpienie dotyczące interdyscyplinarności w fizjoterapii podczas II kongresu KIF.

W kategorii „MODEROWANY E-POSTER. Sesja dla studentów, studenckich kół naukowych, młodych pracowników nauki, doktorantów i fizjoterapeutów w trakcie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia” – 2 miejsce zajął Kajetan Ciunelis.

***

Tytuł: Fizjoterapia w dobie mediów społecznościowych: Analiza proponowanych interwencji w formacie Reels na serwisie Instagram

Autor: Kajetan Ciunelis¹, opiekun naukowy: prof. Michalina Błażkiewicz-Janeczko

¹ SKN Biomechaniki, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

STRESZCZENIE

Wprowadzenie: Od czasów pandemii COVID-19 oraz towarzyszącego jej zjawiska Infodemii, treści medyczne w mediach społecznościowych zaczęły przyciągać uwagę jako nowy obszar komunikacji klinicznej [1]. Przegląd systematyczny autorstwa Amon i wsp. [2] zidentyfikował literaturę dotyczącą wykorzystania serwisu Instagram przez przedstawicieli różnych zawodów medycznych, jednak nie uwzględnił on literatury dotyczącej fizjoterapii. Wydaje się, że media społecznościowe mogą wpływać na percepcję fizjoterapii przez pacjentów oraz zmieniać ich oczekiwania. Format łatwo przyswajalnych, krótkich filmów, zapoczątkowany przez serwis TikTok i zaadaptowany przez inne platformy, stał się dominującą formą przekazu, znaną na Instagramie jako Reels.  

Cel: Celem pracy jest analiza proponowanych interwencji i charakteru treści fizjoterapeutycznych w formacie Reels na platformie Instagram, które są kierowane do pacjentów (klientów).   

Materiał i metody: Założono nowe konto. W dniu 17.03.24 za pośrednictwem aplikacji mobilnej przeprowadzono selekcję treści w formacie Reels, spośród których wybrano 601 opublikowanych pod hasztagiem #fizjoterapia, korzystając z opcji wyszukiwania: Najpopularniejsze posty i ostatnie najpopularniejsze posty. Do dalszej analizy zakwalifikowano 199 filmów zawierających propozycje interwencji terapeutycznych, kierowanych do pacjentów (klientów). Kryteria wykluczenia obejmowały: mniej niż 50 reakcji like pod filmem (n = 265), treści humorystyczne (n = 27), promocyjne (n = 27), treści kierowane do fizjoterapeutów (n = 23), nieobejmujące interwencji terapeutycznej (n = 22), kierowane do sportowców (n = 18), duplikaty (n = 16), niepolskojęzyczne (n = 4). Treści były kategoryzowane przez jednego badacza, co mogło wpłynąć na subiektywność ocen.    

Wyniki: Najwięcej treści zaproponowanych przez algorytmy Instagrama zostało opublikowanych w 2024 roku: 68.3%, treści z marca stanowiły 42.2%, natomiast treści z roku 2023: 26.1%, a starsze 5.5%. Analizie poddano materiały 75 twórców. Fizjoterapeuci opublikowali 77.4% filmów, osteopaci 12.6%, pozostali 9.5%. Średnia liczba reakcji „like” dla filmu wynosiła: 1954 ± 3704, ilość komentarzy pod filmem: 47 ± 83, udostępnień: 6 ± 17. Najczęstszym typem interwencji było wykonywanie ćwiczeń: stanowiąc 53% wszystkich treści, ale tylko 22.6% z nich poza propozycją ćwiczeń zawierało elementy edukacyjne. Treści nastawione głównie na edukację stanowiły 32.7%, propozycje autoterapii i autodiagnozy: 14.1%. W kontekście adresowanego problemu, 23.1% dotyczyło bólu, 16.8% konkretnych jednostek klinicznych, 12.1% dotyczyło rozwoju dziecka i było skierowane do rodziców, 11.6% wad postawy, a 9.5% dotyczyło nawyków zdrowotnych. 

Wnioski: Metodyczna analiza treści fizjoterapeutycznych na Instagramie stanowi wyzwanie z uwagi na ograniczone narzędzia wyszukiwania i brak przejrzystości algorytmów platformy. Zebrane dane wskazują na dominację kinezyterapii jako preferowanej formy interwencji, co może wpływać na percepcje i oczekiwania pacjentów (klientów) wobec fizjoterapii.    

Słowa kluczowe: aplikacje mobilne, komunikacja międzyludzka, Internet, edukacja zdrowotna, zdrowie publiczne, media społecznościowe 

* * *

Title: Physiotherapy in the era of social media: Analysis of proposed interventions in Reels on Instagram   

Author: Kajetan Ciunelis ¹

¹ SKN Biomechanics, Faculty of Rehabilitation, University of Physical Education in Warsaw

Redakcja poleca

ABSTRACT 

Background: The emergence of the COVID-19 pandemic and the phenomenon of the Infodemic have underscored the significance of social media as a platform for medical content within the realm of clinical communication [1]. A systematic review conducted by Amon et al. [2] identified literature exploring the utilization of Instagram across various medical professions; however, it did not encompass literature on physiotherapy. Social media platforms can significantly influence patients’ perceptions of physiotherapy and modify their expectations. The format of easily consumable short films, pioneered by TikTok and subsequently adopted by other platforms, has emerged as the predominant mode of communication, known as Reels on Instagram.  

Aim: The aim of this study was to analyse the proposed interventions and the nature of physiotherapeutic content presented in the Reels format on Instagram, specifically targeting patients (clients).   

Material and methods: A new account has been created. A selection of Reels content was conducted via the mobile app on March 17, 2024. This included a selection of 601 posts published under the hashtag #fizjoterapia, using the search options: Most popular posts and recent popular posts. A total of 199 videos containing suggestions for therapeutic interventions aimed at patients were qualified for further analysis. The following content was excluded from the analysis: less than 50 like reactions under the video (n = 265), humorous content (n = 27), promotional content (n = 27), content directed to physiotherapists (n = 23), not including therapeutic intervention (n = 22), directed to athletes (n = 18), duplicates (n = 16), non-Polish language content (n = 4). The content was categorized by a single researcher, which could have influenced the subjectivity of the assessments.   

Results: Most of the content suggested by Instagram’s algorithms was published in 2024, accounting for 68.3% of the total. Content from March accounted for 42.2%, while content from 2023 was 26.1%, and older content was 5.5%. Materials from 75 creators were analysed. Physiotherapists published 77.4% of the videos, osteopaths 12.6%, and others 9.5%. The mean number of like reactions per video was 1954 ± 3704, with a mean of 47 ± 83 comments per video and 6 ± 17 shares. The most prevalent type of intervention was the exercises, which constituted 53% of all content. However, only 22.6% of these videos included educational elements beyond exercise proposals. The content focused on education constituted 32.7% of the total, while proposals for self-therapy and self-diagnosis accounted for 14.1%. In the context of the addressed problem, 23.1% pertained to pain, 16.8% to specific clinical entities, 12.1% related to child development and was directed to parents, 11.6% to posture defects, and 9.5% to health habits.  

Conclusions: The methodical analysis of physiotherapeutic content on Instagram presents a challenge due to the limited search tools and lack of algorithmic transparency. The data collected indicate that kinesiotherapy is the preferred form of intervention, which may influence patients’ (clients’) perceptions and expectations of physiotherapy.    

Key words: social media, public health, health education, Internet, personal communication, mobile applications

Piśmiennictwo / References:  

  1. Chen J, Wang Y. Social Media Use for Health Purposes: Systematic Review. J Med Internet Res. 2021;23(5):e17917.
    2. Amon KL, Brunner M, Campbell AJ. The Reel Health Care Professionals of Instagram: A Systematic Review. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2024;27(3):172-186.

 

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry