Teraz czytasz
Wpływ wad refrakcji i ich korekcji na aktywność bioelektryczną wybranych mięśni w zapisie elektromiograficznym – Filip Rejmicz

 

Wpływ wad refrakcji i ich korekcji na aktywność bioelektryczną wybranych mięśni w zapisie elektromiograficznym – Filip Rejmicz

Prezentujemy streszczenia (w jęz. polskim oraz j. angielskim) prac naukowych nadesłanych w ramach konkursu na najlepsze wystąpienie dotyczące interdyscyplinarności w fizjoterapii podczas II kongresu KIF.

W kategorii „MODEROWANY E-POSTER. Sesja dla studentów, studenckich kół naukowych, młodych pracowników nauki, doktorantów i fizjoterapeutów w trakcie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia” – 1 miejsce zajął Filip Rejmicz

***

Tytuł: Wpływ wad refrakcji i ich korekcji na aktywność bioelektryczną wybranych mięśni w zapisie elektromiograficznym

Autor: Filip Rejmicz¹

¹ Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

STRESZCZENIE

Wprowadzenie: Jak podaje WHO, wady refrakcji dotyczą 28% populacji ogólnej stanowiąc najczęstsze zaburzenia wzroku na świecie [1]. Wg A. Monaco wady te stanowią nie tylko problem sam w sobie, lecz również są dodatnio skorelowane z występowaniem wad zgryzu [2]. Jak donosi G. Zieliński nieskorygowane wady wzroku mogą przyczyniać się do powstawania napięciowych bóli głowy czy problemów ze stawami skroniowo-żuchwowymi [3].  

Cel: Celem bieżącego badania było sprawdzenie czy nieskorygowanie wad refrakcji może wpływać na zwiększoną aktywność bioelektryczną mięśni w zapisie EMG, a tym samym przyczyniać się do wyżej wymienionych oraz czy wielkość wad refrakcji koreluje z wielkością zapisów EMG. Znalezienie potencjalnych zależności miało na celu podkreślenie wagi współpracy interdyscyplinarnej między fizjoterapeutami a optometrystami.  

Materiał i metody: Do badania zgłosiło się 35 osób, wszyscy zostali zapytani o płeć, wiek, wielkość wady wzroku, obecność chorób okulistycznych i obecność dolegliwości bólowych. Po zastosowaniu kryteriów wykluczenia do głównej części badania zakwalifikowano 28 osób (25 k i 3 m). Najmłodszy badany miał 20 lat, zaś najstarszy 34l (śr. = 24l). Wielkość wady wzroku u badanych mieściła się w przedziale między -5D a +1D. Badanie składało się z 2 etapów a na jego przeprowadzenie otrzymano zgodę od Komisji Bioetycznej przy UMP. Każdy z etapów polegał na wykonaniu 5 zadań z autorskiego kwestionariusza, przy czym w pierwszym etapie zadania te były wykonywane w okularach, natomiast w drugim etapie bez żadnej korekcji wad wzroku. Podczas badania aktywność mięśni mierzono za pomocą aparatu do EMG. Do analizy wykorzystano sygnały z mięśni czworobocznych, żwaczy, mostkowo-obojczykowo-sutkowych i prostowników kręgosłupa szyjnego. Miejsca styku elektrod wybrano zgodnie z zaleceniami SENIAM. Pacjenci do końca badań nie byli informowani o wynikach pomiarów. Analizę statystyczną przeprowadzono w programie Statistica wersja 13.3. Normalność rozkładu określono za pomocą testu W Shapiro-Wilka. W celu porównania dwóch zmiennych zależnych wykorzystano test t-studenta dla danych parametrycznych i test Wilcoxona dla danych nieparametrycznych. Dla sprawdzenia zależności wykorzystano korelację Spearmana. Graniczny poziom istotności wynosił α = 0,05.  

Wnioski: Nieskorygowane wady wzroku mogą zwiększać aktywność bioelektryczną mięśni czworobocznych, mostkowo-obojczykowo-sutkowych i żwaczy podczas pracy w odległościach bliskich, ale wielkość wady refrakcji nie ma wpływu na wielkość zapisów EMG. 

Słowa kluczowe: Wady refrakcji, krótkowzroczność, elektromiografia, mięśnie, EMG, fizjoterapia 

***

Title: The influence of refractive errors and their correction on the bioelectric activity of selected muscles in electromyographic recording 

Redakcja poleca

Author: Filip Rejmicz¹
¹ Department of Traumatology, Orthopaedics and Hand Surgery, Poznan University of Medical Sciences 

ABSTRACT 

Background:
 According to WHO, refractive errors affect 28% of the general population and are the most common vision disorders in the world [1]. According to A. Monaco, these defects are not only a problem in themselves, but are also positively correlated with the occurrence of malocclusions [2]. As reported by G. Zieliński, uncorrected vision defects may contribute to TTH or TMDs [3]. 

Aim The current study aimed to determine whether uncorrected refractive errors may result in increased muscle bioelectrical activity in EMG recordings, thus contributing to the above-mentioned problems and whether the magnitude of refractive errors correlates with the EMG recordings. Finding potential relationships emphasized the importance of cooperation between physiotherapists and optometrists.  

Material and methods:  35 volunteers were asked about gender, age, the size of the visual defect, the presence of ophthalmological diseases, and the presence of pain. After applying the exclusion criteria, 28 people (25f and 3m) were qualified for the main part of the study. The youngest respondent was 20 yo., and the oldest was 34 yo. (mean = 24 y.). The size of the visual defect in the subjects ranged from -5D to +1D. The study consisted of two stages and consent was obtained from the Bioethics Committee at the Medical University of Poznań. Each stage involved completing 5 tasks from the original questionnaire. In the first stage, these tasks were performed wearing glasses, and in the second stage without any correction of vision defects. During the study, muscle activity was measured using an EMG machine. Signals from the trapezius, masseter, MOS, and cervical spine extensors were used for the analysis. The electrode contact sites were selected according to SENIAM recommendations. Patients were not informed about the measurement results until the end of the study. Statistical analysis was performed in Statistica version 13.3. Normality was determined using the Shapiro-Wilk test. The Student’s t-test was used for parametric data and the Wilcoxon test for non-parametric data to compare two dependent variables. Spearman’s correlation was used to check the relationship. The cut-off level of significance was α = 0.05.  

Conclusions: Uncorrected vision defects may increase the bioelectrical activity of trapezius muscles, SCM, and masseter muscles when working at close distances, but the refractive error magnitude does not affect the EMG recordings. 

Key words: Refractive errors, myopia, electromyography, muscles, EMG, physiotherapy 

Piśmiennictwo / References:
1. World report on vision. Geneva: World Health Organization: 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO,
2. Monaco A, Ortu E, Giannoni M, et al. Standard
Correction of Vision Worsens EMG Activity of Pericranial Muscles in Chronic TMD Subjects. Pain Res Manag. 2020;2020:3932476,
3. Zieliński G, Matysik-Woźniak A, Rapa M, et al. The Influence of Visual Input on Electromyographic Activity and Patterns of Masticatory and Cervical Spine Muscles in Emmetropic Caucasian Subjects by Gender. Int J Environ Res Public Health. 2023;20(5):4112.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry