Teraz czytasz
Czy fizjoterapeuta może pracować zdalnie?

 

Czy fizjoterapeuta może pracować zdalnie?

Z dniem 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy[1] umożliwiające wykonywanie pracy w miejscu przez siebie wskazanym, tj. poza siedzibą pracodawcy. Przepisy nie wprowadziły przy tym wyłączeń odnośnie do osób wykonujących zawody medyczne, co oznacza, że fizjoterapeuci mają prawo skorzystać z możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej.

Przypomnieć należy, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dopuszczono realizację wizyt terapeutycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli ten sposób realizacji świadczenia opieki zdrowotnej nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia świadczeniobiorcy[2].

Nowe przepisy umożliwiają wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, na podstawie uzgodnienia tego z pracodawcą. Pamiętać jednakże należy, że możliwość ta ulega ograniczeniu w sytuacji, gdy charakter pracy uniemożliwia wykonywanie obowiązków służbowych poza miejscem wskazanym przez pracodawcę.

W przypadku, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 , pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, pracodawca co do zasady obowiązany jest uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Zatem w sytuacji prowadzenia wizyty terapeutycznej (wizyty fizjoterapeutycznej) czy wykonywania czynności administracyjnych (np. z zakresu wypełniania dokumentacji medycznej) fizjoterapeuta może pracować w formie zdalnej, o ile zostaną mu zapewnione właściwe warunki pracy. Pamiętać bowiem należy, że to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

W przypadku pracy zdalnej fizjoterapeutów szczególnie istotne jest zapewnienie odpowiednio zabezpieczonego sprzętu teleinformatycznego umożliwiającego połączenie z siecią służbową i korzystanie z systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Dodatkowo pracownik będzie mógł skorzystać z tzw. okazjonalnej pracy zdalnej, na wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Szczegółowe zasady korzystania z ww. form muszą być określone w regulaminie wewnętrznym.

Redakcja poleca

***

[1] Chodzi o zmiany wprowadzone ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

[2] § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry