Teraz czytasz
Ograniczenie aktywności w związku z występowaniem bólu u osób starszych mieszkających w środowisku domowym – Paweł Balicki

 

Ograniczenie aktywności w związku z występowaniem bólu u osób starszych mieszkających w środowisku domowym – Paweł Balicki

Prezentujemy streszczenia (w jęz. polskim oraz j. angielskim) prac naukowych nadesłanych w ramach konkursu na najlepsze wystąpienie dotyczące interdyscyplinarności w fizjoterapii podczas II kongresu KIF.

W kategorii „WYSTĄPIENIA USTNE. Sesja dla młodych pracowników nauki, doktorantów i fizjoterapeutów w trakcie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia”
– 3 miejsce ex aequo zajął Paweł Balicki.

Tytuł: Ograniczenie aktywności w związku z występowaniem bólu u osób starszych mieszkających w środowisku domowym  

Autorzy: Paweł Balicki¹, dr hab. Ewa Borowiak², prof. Tomasz Kostka¹, dr hab. Joanna Kostka³

¹ Klinika Geriatrii, Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
² Zakład Pielęgniarstwa Zachowawczego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
³ Zakład Gerontologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

STRESZCZENIE 

Wprowadzenie: Dane demograficzne wskazują, że populacja ludzi starzeje się, a występowanie bólu jest najwyższe w tej grupie wiekowej. Ból u osób starszych stanowi globalny problem zdrowotny nie tylko w kontekście negatywnego subiektywnego odczucia, ale także jako czynnik społeczny i ekonomiczny. 

Cel: Celem pracy było zbadanie ograniczenia poszczególnych czynności funkcjonowania instrumentalnego w związku z obecnością bólu u osób starszych mieszkających w środowisku domowym. 

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 2992 pacjentów ambulatoryjnych Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w wieku 60-106 lat, którzy uczestniczyli w projektach badawczych kliniki. Występowanie bólu oceniono na podstawie jednego z obszarów kwestionariusza Euroqol 5D, a samodzielność w wykonywaniu codziennych złożonych czynności życiowych w oparciu o skalę Lawtona. Uczestnicy badania zostali ocenieni przy wykorzystaniu skal wchodzących w skład Całościowej Oceny Geriatrycznej. Kryteriami włączenia były wiek 60 lat i więcej, zamieszkiwanie w społeczności, kontakt osobisty pozwalający na logiczne zrozumienie instrukcji oraz pisemna zgoda na udział w badaniu. 

Wyniki: Ból zgłosiło 81% badanych osób, były one starsze, częściej płci żeńskiej, słabiej wykształcone, z wyższym BMI, z większą liczbą chorób współistniejących, większą ilością przyjmowanych leków oraz osiągali gorsze wyniki w ocenianych skalach w porównaniu z pacjentami bez dolegliwości bólowych. Średnia punktów IADL dla osób z bólem wyniosła 5,2±3,03 bez bólu 6,02±2,68 (p <0,001). Analiza wariacji wykazała, że występowanie bólu było związane z ograniczeniem samodzielności we wszystkich czynnościach (wzrost częstości od 6% do 15%), przy czym najsilniejszy związek zaobserwowano dla zakupów, sprzątania oraz korzystania ze środków transportu (wzrost częstości występowania ograniczeń o 15% u osób deklarujących występowanie bólu w porównaniu do populacji bez bólu).  

Wnioski: Ból występuje u większości seniorów. Niezależność w zakresie instrumentalnych czynności życia codziennego wraz z występowaniem bólu u osób starszych zostaje w znacznym stopniu ograniczona. 

Finansowanie: Badanie to zostało wsparte grantem nr NN404 0496 33. 503/6-077-01/503-01 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  

 Słowa kluczowe: jakość życia, wiek podeszły, skala Lawtona, ból 

  * * *

Title: Relationship of pain to instrumental activities of daily living in older adults

Authors: Paweł Balicki¹, dr hab. Ewa Borowiak², prof. Tomasz Kostka¹, dr hab. Joanna Kostka³

¹ Geriatrics Clinic, Centre for Research on Healthy Ageing, Medical University of Lodz
² Department of Conservative Nursing, Medical University of Lodz
³ Department of Gerontology, Medical University of Lodz

Abstract  

Redakcja poleca

Background: Demographic data indicate that human population is aging and the prevalence of pain is highest in this age group. Pain in older people is a global health problem not only in negative subjective experience but also as a social and economic factor. 

Aim: The aim of the study was to investigate the limitation of individual instrumental functioning activities due to the presence of pain in older people living at home. 

Material and methods: The study was carried out on 2992 outpatients of the Geriatric Clinic of the Medical University in Lodz, Poland, aged 60 to 106 years who had participated in the clinic’s projects. Occurrence of pain was assessed by one of the EuroQol 5D dimensions, and independence of performing complex daily activities was evaluated according to Lawton’s scale (IADL). Study participants were assessed using scales included in the Comprehensive Geriatric Assessment. The inclusion criteria were 60 years and more, living in the community, in-person contact that allowed to understand instructions and written consent to participation in the study.  

Results: Pain was reported by 81% of the surveyed people; older, more often female, less educated, with a higher BMI, with a large number of comorbidities, with a large amount of taken medications, they also obtained worse results on the evaluation scales compared to patients with no pain. Mean IADL score for people with elevated pain 5.2±3.03, without pain 6.02±2.68 (p<0.001). Variation analysis showed that occurrence of pain was related to limiting independence in all daily activities (increase in frequency from 6% to 15%), the strongest relationship was observed for shopping, cleaning and the use of means of transport (increase in the frequency of limitations by 15% in people declaring pain compared to those with no pain). 

Conclusions: Pain occurs in most seniors. Independence in instrumental activities of daily living is significantly reduced with the presence of pain in older people. 

Funding: The authors were supported by grants founded by the Medical University of Lodz, Poland (503/6-077-01/503-61-001-19-00). 

Key words: pain, old age, Lawton scale, quality of life

Piśmiennictwo/References:  

1. Chen A, An E, Yan E, et al. Incidence of preoperative instrumental activities of daily living (IADL) dependence and adverse outcomes in older surgical
patients: A systematic review and meta-analysis. J Clin Anesth. 2023;89:111151,
2. Ćwirlej-Sozańska A, Wiśniowska-Szurlej A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Sozański B. Determinants of ADL and IADL disability in older adults in southeastern Poland. BMC Geriatr. 2019;19(1):297,
3. Muhammad T, Rashid M, Zanwar PP. Examining the Association of Pain and Pain Frequency With Self-Reported Difficulty in Activities of Daily Living and Instrumental Activities of Daily Living Among Community-Dwelling
Older Adults: Findings From the Longitudinal Aging Study in India. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2023;78(9):1545-1554.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry