Teraz czytasz
Program poprawy zdrowia psychicznego studentów z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości – rozwiązanie czy biały słoń? – Magdalena Nowak

 

Program poprawy zdrowia psychicznego studentów z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości – rozwiązanie czy biały słoń? – Magdalena Nowak

Prezentujemy streszczenia (w jęz. polskim oraz j. angielskim) prac naukowych nadesłanych w ramach konkursu na najlepsze wystąpienie dotyczące interdyscyplinarności w fizjoterapii podczas II kongresu KIF.

W kategorii „WYSTĄPIENIA USTNE. Sesja dla studentów, studenckich kół naukowych” – 2 miejsce zajęła Magdalena Nowak

Tytuł: Program poprawy zdrowia psychicznego studentów z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości – rozwiązanie czy biały słoń?

Autorzy: Magdalena Nowak¹, Aleksandra Nowakowska¹, dr hab. Sebastian Rutkowski²

¹ Studenckie Koło Naukowe Błąd Kartezjusza, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
² Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

STRESZCZENIE

Wprowadzenie: W 2020 roku WHO ogłosiła pandemię COVID-19, co spowodowało izolację i zdalną edukację w Polsce i na całym świecie. Czynniki te wywołały negatywne skutki psychiczne wśród studentów, takie jak wzrost poziomu stresu i samotności. Przegląd 63 badań wykazał, że pandemia pogorszyła zdrowie psychiczne młodych ludzi, co podkreśla potrzebę innowacyjnych form wsparcia. Wirtualna rzeczywistość (VR) jest obiecującym narzędziem oferującym skuteczne metody terapeutyczne.  

Cel: Ewaluacja innowacyjnego 5-dniowego programu sesji relaksacyjnych z wykorzystaniem immersyjnej wirtualnej rzeczywistości u studentów.  

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 53 opolskich studentów w wieku od 19-25 lat. Uczestnicy zgłosili się dobrowolnie poprzez kwestionariusz internetowy, spełniając kryteria włączenia oraz wyłączenia z badań (m.in. epilepsja). Badanie uzyskało zgodę komisji bioetyki (Komisja Bioetyczna przy Opolskiej Izbie Lekarskiej) oraz zostało zarejestrowane (clinicaltrails.gov). Badani zostali poddani codziennym, 5-dniowym, 10-minutowym sesjom przy użyciu gogli VR TierOne GO. Każda sesja składała się z trzech etapów: 5-minutowego pomiaru spoczynkowego (T1), 10- minutowej prezentacji wybranego scenariusza wirtualnej rzeczywistości (T2, T3) oraz 5-minutowego pomiaru spoczynkowego (T4). Podczas badania wykorzystano czujnik Polar H-10 umieszczany na klatce piersiowej do pomiaru zmienności rytmu serca (HRV). Obiektywną ocenę stresu fizjologicznego przeprowadzono przy użyciu oprogramowania KUBIOS HRV. Do oceny poziomu natężenia stresu w ciągu ostatniego miesiąca zastosowano kwestionariusz PSS-10. Dane zostały przeanalizowane za pomocą oprogramowania JASP 0.16.1. Wielkość próby obliczono na podstawie wcześniejszych badań z wielkością efektu 0,234 ustalono, że należy włączyć 50 uczestników. Do obliczenia wielkości próby wykorzystano oprogramowanie G*Power 3.1.9. Do oceny rozkładu zmiennych wykorzystano test Shapiro-Wilka, a różnice pomiędzy pomiarami oszacowano z wykorzystaniem testu Friedmana. Statystyczną istotność wyników przyjęto na poziomie p<0,05.  

Wyniki: Analiza poziomu stresu przed rozpoczęciem badań wykazała, że dwóch badanych (4%) wykazywało niski poziom stresu, 43 badanych (81%) wykazywało średni poziom stresu, natomiast 8 badanych (15%) prezentowało wysoki poziom stresu według kwestionariusza PSS-10. Analiza wartości wskaźników HRV wykazała istotny statystycznie wzrost średniej wartości wskaźnika RMSSD oraz HF w ciągu kolejnych pięciu dni, co sugeruje zwiększenie aktywności przywspółczulnej i poprawę stanu relaksacji. Analiza porównawcza wykazała istotne statystycznie zmian po rozpoczęciu projekcji w goglach VR (T2 vs. T1) wskazujące na przejścia badanych w stan relaksacji, uwzględniając wskaźniki: PNS index, SNS index, RMSSD, HF.  

Wnioski: Wykazano obiecujący potencjał zastosowania wirtualnej rzeczywistości jako skutecznego narzędzia w terapii relaksacyjnej i jako metody wspierającej zdrowie psychiczne wśród studentów.  

Finansowanie: Środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  

Słowa kluczowe: immersion, stress level, virtual reality, VR, poziom stresu, wirtualna rzeczywistość 

  * * *

Title: Student Mental Health Improvement Program with the use of virtual reality – Solution or “white elephant”?

Authors: Magdalena Nowak¹, Aleksandra Nowakowska¹, dr hab. Sebastian Rutkowski²

¹ Student Scientific Club Descartes’ Error, Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Opole University of
Technology
² Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Opole University of Technology

ABSTRACT

Redakcja poleca

Background: In 2020, the WHO declared the COVID-19 pandemic, leading to isolation and remote education in Poland and worldwide. These factors triggered negative psychological effects among students, such as increased levels of stress and loneliness. A review of 63 studies indicated that the pandemic worsened the mental health of young people, underscoring the need for innovative forms of support. Virtual reality (VR) is a promising tool offering effective therapeutic methods.  

Aim: The evaluation of an innovative 5-day program of relaxation sessions using immersive virtual reality among students.  

Material and methods: The study involved 53 students attendiing various Universities in Opole, aged 19-25. Participants voluntarily signed up through an online questionnaire, meeting inclusion and exclusion criteria (e.g., epilepsy). The study received approval from the Bioethics Committee (Bioethics Committee at the Opole Medical Chamber) and was registered (clinicaltrials.gov). Subjects underwent daily, 5-day, 10-minute sessions using TierOne GO VR goggles. Each session consisted of three stages: a 5-minute resting measurement (T1), a 10-minute presentation of a selected virtual reality scenario (T2, T3), and a 5-minute resting measurement (T4). During the study, the Polar H-10 chest sensor was used to measure heart rate variability (HRV). Objective assessment of physiological stress was conducted using KUBIOS HRV software. The PSS-10 questionnaire was used to assess the level of stress intensity over the past month. Data were analyzed using JASP 0.16.1 software. Sample size was calculated based on previous studies with an effect size of 0.234, determining that 50 participants were needed. Sample size calculation was done using G*Power 3.1.9 software. The Shapiro-Wilk test was used to assess the distribution of variables, and differences between measurements were estimated using the Friedman test. Statistical significance was set at p < 0.05.  

Results: Stress level analysis before the study showed that two subjects (4%) exhibited low stress levels, 43 subjects (81%) exhibited medium stress levels, and 8 subjects (15%) exhibited high stress levels according to the PSS-10 questionnaire. Analysis of HRV indices showed a statistically significant increase in the mean RMSSD and HF indices over the five days, suggesting increased parasympathetic activity and improved relaxation. Comparative analysis showed statistically significant changes after starting the VR sessions (T2 vs. T1), indicating that subjects transitioned into a state of relaxation, considering indices: PNS index, SNS index, RMSSD, HF.  

Conclusions: The promising potential of using virtual reality as an effective tool in relaxation therapy and as a method supporting mental health among students was demonstrated.   

Funding: Funds from the Ministry of Science and Higher Education under the program „Student Research Clubs Create Innovations.” 

Key words immersion, stress level, virtual reality, VR, poziom stresu, wirtualna rzeczywistość 

Piśmiennictwo / References:
1. Grubic N, Badovinac S, Johri AM. Student mental health in the midst of the COVID-19 pandemic: A call for further research and immediate solutions.
Int J Soc Psychiatry. 2020;66(5):517-518,
2. Ioannou A, et al. The Effectiveness of Digital Interventions for Psychological Well-Being in the Workplace: A Meta-Analysis. Journal of Occupational Health Psychology. 2021

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry