Teraz czytasz
Jak pomagają swoim członkom inne samorządy medyczne?

 

Jak pomagają swoim członkom inne samorządy medyczne?

Przy każdym samorządzie medycznym działa instytucja, której celem jest niesienie pomocy przedstawicielom zawodu znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Mariola Łodzińska
Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Jednym z zadań samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jest prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form wsparcia materialnego dla jego członków. Każda z 45 okręgowych izb w całej Polsce realizuje to ustawowe zadanie, odpowiadając na potrzeby danego regionu. Robi to na podstawie własnego regulaminu przyznawania pomocy koleżeńskiej.

Niektóre izby oferują pożyczki socjalne oraz wypłatę zapomóg pośmiertnych, chorobowych, losowych, a także dla pielęgniarek i położnych, które utraciły zatrudnienie. Ponadto proponują również możliwość skorzystania z dofinansowania do leczenia sanatoryjnego. Praca pielęgniarki czy położnej jest bardzo obciążająca psychicznie i fizycznie, a zmianowy system pracy potęguje te trudy. Ich efektem są choroby układu krążenia, ruchu, neurologicznego oraz coraz liczniej występujące choroby onkologiczne. Praca zwłaszcza w porze nocnej – jak wynika z badań – prowadzi do zaburzeń rytmu okołodobowego, obniżenia syntezy melatoniny i niedoborów snu, co łączy się ze wzrostem ryzyka występowania chorób.

Izby dofinansowują także członków samorządu w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby, także gdy to zdarzenie dotyczy członka rodziny. Tych możliwości jest bardzo wiele, jednak o tym, do kogo może trafić taka pomoc oraz w jakiej będzie wysokości, decyduje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych na danym terenie. Z danych jakie NIPiP otrzymała od 43 okręgowych Izb, wynika, że w latach 2015–2019 z powodu choroby nowotworowej udzielono pomocy materialnej 7829 pielęgniarkom i położnym. Na ten cel przeznaczono prawie 6 mln zł. Skala zjawiska w przypadku chorób nowotworowych jest bardzo duża, natomiast wysokość dofinansowania zależy od wielu czynników w poszczególnych Izbach.

Naczelna Izba Lekarska

Mariusz Janikowski
Członek Naczelnej Rady Lekarskiej
Prezes Zarządu Fundacji Lekarze Lekarzom
Fot. Marta Jakubiak

W każdej okręgowej Izbie Lekarskiej działa Komisja Bytowa (nazewnictwo jest różne w zależności od okręgu), której zadaniem jest przyznawanie zapomóg dla członków. Dysponuje funduszami w wysokości ustalonej przez Zjazd bądź Radę Lekarską, a zasady przyznawania pomocy w każdej z izb precyzuje regulamin. W zależności od okręgu mogą to być: zapomoga jednorazowa lub systematyczna pomoc finansowa. Oferowane są stypendia naukowe dla uczących się dzieci z rodzin lekarskich, które takiej pomocy wymagają. Komisje przyznają także zasiłek pośmiertny, a niektóre izby wprowadziły „becikowe” – świadczenie po urodzeniu czy adopcji dziecka. Niektóre izby mają też jednorazowe świadczenie pieniężne dla seniorów, np. po ukończeniu 90 roku życia.

Na szczeblu centralnym Naczelna Rada Lekarska w 2010 r. ustanowiła Fundację Lekarze Lekarzom. Powstała ona po powodzi, która pozbawiła wtedy majątku wiele osób na południu Polski (okolice Sandomierza), a wśród nich również lekarzy. Kłopot z organizacją pomocy dla nich był inspiracją do utworzenia fundacji. Jej statut określa komu i w jakich okolicznościach można udzielić finansowego wsparcia. Przyznawane przez fundację świadczenia są przeznaczone dla osób, które potrzebują większego wsparcia niż to, które oferują izby okręgowe. Staramy się zbierać datki, aby utworzyć fundusz strategiczny. Pragnę też zauważyć, że wpłaty na rzecz fundacji pochodzą praktycznie tylko z dobrowolnych datków od lekarzy, 1 proc. podatku oraz z izb okręgowych (1 zł od członka izby).

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Alina Niewiadomska
Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Samorząd diagnostów laboratoryjnych jest najmniej licznym ze wszystkich samorządów medycznych zawodów zaufania publicznego. W tej chwili liczy ponad 16,7 tys. osób. Składka, którą płacą diagności, również jest najniższa – 20 zł miesięcznie. Pomimo tego Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych podejmuje szereg działań socjalnych. Na mój wniosek V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych przyjął uchwałę o utworzeniu Funduszu Socjalnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Corocznie fundusz ten zasila 1 proc. z wpłacanych składek członkowskich. Diagnosta laboratoryjny, który znalazł się w trudnej sytuacji losowej, może dwa razy w roku otrzymać bezzwrotne wsparcie ze strony KIDL w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Z tego funduszu również wypłacane jest świadczenie w wysokości 1000 zł dla rodziny zmarłego diagnosty laboratoryjnego.

V Zjazd zadecydował również o powołaniu Rzecznika Praw Diagnosty Laboratoryjnego. Członkowie samorządu, których prawa zostały naruszone lub są zagrożone, mogą liczyć na wsparcie i bezpłatną pomoc Rzecznika i współpracującego z nim prawnika. Od lat Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wspiera doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji swoich członków. Już na początku drogi zawodowej najlepszy absolwent kierunku analityka medyczna otrzymuje nagrodę w wysokości 2 tys. zł. Nagrody finansowe otrzymują również wyłonieni w konkursie autorzy trzech najlepszych prac magisterskich. Poza tym każda uczelnia medyczna, prowadząca kształcenie specjalizacyjne, może otrzymać od KIDL dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł rocznie, co pozwala obniżyć wysokość opłat ponoszonych przez diagnostów za kursy. Nie są to małe wydatki dla naszego budżetu, ponieważ diagnostów laboratoryjnych kształci 11 uczelni medycznych.

Każdy diagnosta, który zakończy kształcenie specjalizacyjne i uzyska tytuł specjalisty, otrzymuje nagrodę w wysokości 1000 zł. Co roku trafia ona do ok. 250 osób.

Redakcja poleca

Współfinansujemy również czynny udział diagnostów w konferencjach międzynarodowych oraz wspieramy ich organizując kursy i konferencje zarówno w siedzibie Izby w Warszawie, jak i w poszczególnych województwach. Udział w nich jest premiowany punktami edukacyjnymi.

Członkowie naszego samorządu mogą na preferencyjnych warunkach korzystać z bazy noclegowej zlokalizowanej w siedzibie izby, nie tylko podczas szkoleń, ale również spędzając w Warszawie weekend czy wakacje z rodziną.

Fundusz Samopomocy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

O wsparcie z Funduszu Samopomocy OIL mogą ubiegać się lekarze i lekarze dentyści, członkowie ich najbliższych rodzin oraz pracownicy biura Izby. Rada Funduszu opiniuje wnioski o pomoc pieniężną lub materialną.  W warszawskiej Izbie Fundusz Samopomocy tworzy się z 2,5 proc. odpisu ze składek członkowskich, ale także z darowizn  i dotacji oraz dobrowolnych wpłat członków.

Środki Funduszu przeznacza się na pomoc zwrotną (pożyczka socjalna, pożyczka szkoleniowa) lub bezzwrotną (trudna sytuacja życiowa, odprawa pośmiertna, zasiłek po śmierci rodzica-lekarza, „becikowe”). Lekarze mogą się ubiegać o zapomogę, gdy są w trudnej sytuacji życiowej (1000 zł raz na 6 miesięcy), stypendium dla dziecka zmarłego rodzica-lekarza – 2000 zł oraz „becikowe” w wysokości 1000 zł. Można też wnioskować o pożyczkę socjalną w wysokości 10 tys. zł (oprocentowanie 5 proc. w skali roku) oraz 5 tys. zł pożyczki szkoleniowej (nieoprocentowana).

Opracowano na podstawie: https://izba-lekarska.pl/wp-content/uploads/2019/06/Regulamin-Funduszu-Samopomocy-OIL-w-Warszawie.pdf

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
2
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry