Teraz czytasz
Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty przez osobę z niepełnosprawnością

 

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty przez osobę z niepełnosprawnością

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty wymaga posiadania szeregu umiejętności, w tym predyspozycji fizycznych – ponieważ zasadniczą część tej pracy odnosi się do usprawniania pacjentów, a nie zawsze jest to możliwe wyłącznie przy wsparciu odpowiednich urządzeń.

Niemniej z uwagi na szeroki zakres czynności zawodowych, które leżą w kompetencjach fizjoterapeutów, nie do wszystkich zadań niezbędne jest posiadanie pełnej sprawności. Sam fakt orzeczenia określonego rodzaju dysfunkcji zdrowotnej nie może automatycznie rodzić negatywnych skutków dla osób, które chcą wykonywać ten zawód.

Oczywiście jednym z warunków przyznania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty (zob. art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, dalej jako: „ustawa”). Jednakże przepisy nie nakładają obowiązku przedłożenia do wniosku dokumentu potwierdzającego ten fakt. Stąd w ramach postępowania o przyznanie prawa wykonywania zawodu kwestia ta nie podlega ocenie przez Krajową Radę Fizjoterapeutów (dalej jako: „KRF”).

Zatem to na osobie składającej wniosek do KRF ciąży obowiązek dokonania oceny, czy jej stan zdrowia pozwala na podjęcie się wykonywania tego zawodu medycznego. Szczególnie mając na względzie nałożone ustawą prawa i obowiązki.

Warto przy tej okazji wskazać, że sam fakt posiadania prawa wykonywania zawodu nie może być uznawany za jednoznaczny z uprawnieniem do zatrudnienia. To, czy w danym przypadku osoba zostanie zatrudniona, zależy również w dużej mierze od potrzeb pracodawcy i zakresu obowiązków nakładanych na taką osobę, a także kwestie dostosowania miejsca pracy.¹

Odnosząc się do fizjoterapeutów z prawem wykonywania zawodu KRF posiada uprawnienie do badania, czy stan zdrowia fizjoterapeuty umożliwia mu wykonywanie zawodu. W przypadku bowiem powzięcia uzasadnionego podejrzenia całkowitej albo częściowej niezdolności fizjoterapeuty do wykonywania zawodu, spowodowanej jego stanem zdrowia, KRF ma prawo powołać komisję lekarską złożoną ze specjalistów odpowiednich dziedzin medycyny. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny stanu zdrowia fizjoterapeuty i wydanie orzeczenia w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu, czyli dokumentu wskazującego, czy faktycznie stan zdrowia fizjoterapeuty ogranicza bądź uniemożliwia mu dalsze wykonywanie zawodu.

Orzeczenie Komisji stanowi dla KRF podstawę do podjęcia uchwały o:

Redakcja poleca

  1. zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo
  2. ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu (zob. art. 12 Ustawy oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postępowania w sprawach zawieszania albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu, Dz. U. poz. 1429).

Omówione postępowanie ma charakter poufny i odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Warto pamiętać, że podjęta w powyższym trybie uchwała nie ma charakteru trwałego. Z chwilą ustania przyczyn stanowiących podstawę zawieszenia prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych, fizjoterapeuta może bowiem wystąpić do KRF o uchylenie tej uchwały.

1. Wyłączeniu spod opisywanej sytuacji podlegają przypadki, gdy dochodzi do dyskryminacji właśnie z powodu niepełnosprawności, czyli takie, gdy np. przyjęte kryteria oceny są nieobiektywne czy nieuzasadnione słusznym celem, a przyjęte przez ewentualnego pracodawcę środki nie są odpowiednie i konieczne.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
3
Przykro
2
Super
1
wow
0
Wrr
2

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry