Teraz czytasz
Listy oczekujących na świadczenie fizjoterapeutyczne

 

Listy oczekujących na świadczenie fizjoterapeutyczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia1 od 1 stycznia br. w aplikacji NFZ AP-KOLCE prowadzone są harmonogramy przyjęć na udzielenie świadczeń gwarantowanych, w tym na fizjoterapię ambulatoryjną i fizjoterapię domową.

W komunikacie z dnia 13 grudnia 2019 r. Centrala NFZ poinformowała, że do czasu wdrożenia rozwiązań docelowych należy postępować w następujący sposób: w aplikacji AP-KOLCE świadczeniodawca wpisuje pacjenta na listę oczekujących na wizytę fizjoterapeutyczną i wyznacza mu planowany termin udzielenia świadczenia. W dniu planowanego terminu udzielenia świadczenia, w którym do świadczeniodawcy zgłasza się pacjent, świadczeniodawca skreśla go z listy oczekujących ze wskazaniem powodu: „wykonanie świadczenia przez świadczeniodawcę”. Po ustaleniu planu leczenia wpisuje go do harmonogramu przyjęć z kategorią świadczeniobiorcy „kontynuujący leczenie” i wskazuje planowany termin udzielenia świadczenia (termin pierwszego zabiegu). W ostatnim dniu zabiegowym cyklu fizjoterapii świadczeniodawca skreśla pacjenta z powodu wykonania świadczenia.

Docelowo w aplikacji AP-KOLCE po pierwszej wizycie fizjoterapeutycznej świadczeniodawca będzie wpisywał pacjenta do harmonogramu przyjęć w kategorii „kontynuujący leczenie” jeden raz i wskazywał datę rozpoczęcia świadczenia, datę zakończenia świadczenia i liczbę zleconych dni zabiegowych.

Co do zasady, prawodawca zakazuje na podstawie art. 20 ust. 10 ustawy2 wpisywania się pacjentów na kilka list oczekujących w celu otrzymania danego świadczenia (m.in. dla uniknięcia sytuacji rezerwacji kilku terminów). W przypadku fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej od początku 2019 r. to fizjoterapeuta planuje i realizuje plan fizjoterapii, a na końcu ma obowiązek dokonać oceny efektów terapii i poinformować lekarza kierującego o zastosowanym planie terapii i osiągniętych efektach jej prowadzenia. Zatem, chociażby z powodu potrzeby kontrolowania przebiegu leczenia, nie ma podstaw do umożliwienia wpisywania do kolejki osób oczekujących kilku skierowań na to samo świadczenie.

Niemniej pacjenci znajdują się często pod opieką różnych poradni uprawnionych do wystawienia skierowania na te świadczenia. Słusznym zatem wydaje się, aby w przypadku wystawienia kolejnych skierowań przed zakończeniem realizacji już oczekującego w kolejce, kolejne skierowania włączyć do dokumentacji pacjenta i rozpatrywać wspólnie ze skierowaniem już oczekującym. Opisana sytuacja również może stanowić podstawę zastosowania art. 21 ww. ustawy, który obliguje świadczeniodawców do przeprowadzenia oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia. W tej sprawie prowadzone są rozmowy w celu uszczegółowienia zasad, jakie będą obowiązywać docelowo w obszarze „kolejkowania” świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej.

Rolą fizjoterapeuty w takiej sytuacji winna być ocena stanu funkcjonalnego pacjenta, a następnie zaplanowanie cyklu zabiegów gwarantujących właściwy skutek terapeutyczny z zachowaniem jak najwyższej jakości opieki na podstawie wszystkich skierowań dostarczonych przez pacjenta.

1 § 13 ust. 3 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207) w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarza-nych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowa-nia świadczeń ze środków publicznych
2 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U 2019 r. poz. 1373 z późn.zm)

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry