Teraz czytasz
Zaszeregowanie do niewłaściwej grupy zawodowej

 

Zaszeregowanie do niewłaściwej grupy zawodowej

Jako Rzecznik Praw Fizjoterapeutów otrzymuję liczne sygnały o naruszeniach przepisów prawa dotyczących błędnego zaszeregowania fizjoterapeutów do grup zawodowych co skutkuje zaniżoną wypłatą wynagrodzenia.

Aby wynagrodzenie fizjoterapeuty było ustalane  na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139) muszą być spełnione trzy główne warunki. Po pierwsze, fizjoterapeuta musi być zatrudniony przez placówkę medyczną, która posiada aktualny wpis w rejestrze podmiotów leczniczych. Po drugie, zatrudnienie musi odbywać się na podstawie stosunku pracy, czyli umowy o pracę.  Po trzecie, fizjoterapeuta musi zajmować stanowisko jasno określone w umowie o pracę jako „fizjoterapeuta” lub wykonywać czynności zastrzeżone dla tej profesji.

Wynagrodzenie zależne od zaszeregowania

Wysokość honorarium w tym przypadku zależeć będzie od zajmowanego stanowiska pracy i zaszeregowania do grupy zawodowej. Każda grupa zawodowa objęta ww. ustawą ma inny współczynnik, przez który mnoży się przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym ustalenie wynagrodzenia. Istotne jest, że fizjoterapeuta nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego niż to, które rokrocznie gwarantuje mu ww. ustawa, oczywiście może być ono wyższe.

Zaszeregowanie fizjoterapeuty do danej grupy zależy od kwalifikacji wymaganych na stanowisku pracy. Od 1 lipca 2022 r. w umowach o pracę zawieranych między fizjoterapeutami a placówkami medycznymi muszą znaleźć się informacje na temat grupy zawodowej, do której zaliczane jest stanowisko pracy pracownika. Ponadto podmioty te powinny również określać zakres obowiązków pracownika, co wpływa na jego kwalifikacje na danym stanowisku. Zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone tak, aby odzwierciedlało rodzaj wykonywanej pracy, wymagane kwalifikacje oraz ilość i jakość świadczonej pracy.

Błędne zaszeregowanie

Przy zaszeregowaniu pracownika do właściwej grupy zawodowej pracodawcy powinni wziąć również pod uwagę m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023 r. poz. 1515).

Dla przykładu, jeśli zakres obowiązków lub rodzaj pracy, który faktycznie wykonuje magister fizjoterapii, obejmuje poziom rozszerzony, taki jak np. kwalifikowanie do fizykoterapii, kinezyterapii, zlecanie wyrobów medycznych oraz wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących stanu funkcjonalnego pacjentów poddawanych fizjoterapii, pracodawca ma obowiązek zakwalifikowania pracownika do grupy zawodowej nr 5 (a nie grupy 6). Osoba taka powinna zajmować stanowisko fizjoterapeuty, które wymaga wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim, bez specjalizacji, a jej wynagrodzenie aktualnie nie może być niższe niż 6473,07 zł brutto. Jeśli magister fizjoterapii jest błędnie zaszeregowany do grupy 6, pomimo wykonywania czynności na poziomie rozszerzonym, otrzymuje wynagrodzenie niższe niż powinno być mu wypłacane. Z uwagi na fakt, ze pracuje on na stanowisku wyższym niż określone w umowie o pracę może to  stanowić  podstawę do dochodzenia jego praw.

Redakcja poleca

Zdarza się również, że błędy w zaszeregowaniu pracowników mają też związek z brakiem opisu stanowiska pracy, w którym powinien być szczegółowo określony zakres obowiązków.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane zapraszam do kontaktu!

Biuro Rzecznika Praw Fizjoterapeutów

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
4
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry