Teraz czytasz
Co zrobić z dokumentacją medyczną po zamknięciu praktyki?

 

Co zrobić z dokumentacją medyczną po zamknięciu praktyki?

Zgodnie z przepisami podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązane do prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej. Obowiązek ten ustaje z chwilą zamknięcia praktyki. Jednakże pozostaje prawo pacjenta do dostępu do niej i to przez cały okres przewidziany do jej przechowywania.

Fizjoterapeuta, który decyduje się na zakończenie prowadzenia działalności zobowiązany jest do złożenia wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Jednym z warunków zamknięcia jest wskazanie miejsce przechowywania dokumentacji medycznej ze wskazaniem nazwy podmiotu przechowującego dokumentację medyczną, adresu i numeru telefonu. Zatem przed złożeniem wniosku należy ustalić, jaki jest zakres wytworzonej dokumentacji oraz zawrzeć stosowną umowę z podmiotem, który tę dokumentację przejmie i będzie wykonywać obowiązki dotychczas leżące po stronie fizjoterapeuty. Informacja o miejscu przechowywania dokumentacji jest jawna, ujęta w poz. 26 Rejestru (Rubryka 26. Miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej).

Przekazanie dokumentacji medycznej innemu podmiotowi

Zgodnie z przepisami w przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej fizjoterapeuta przekazuje dokumentację medyczną:

  • podmiotowi, który przejmuje jego zadania;
  • podmiotowi, z którym fizjoterapeuta zawrze umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej.

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za przechowywanie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej, za przechowywanie dokumentacji medycznej odpowiada wojewoda.

Pamiętać przy tym należy, że przekazanie musi nastąpić w sposób zapewniający zabezpieczenie dokumentacji medycznej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku prowadzenia dokumentacji za pośrednictwem aplikacji / systemu zewnętrznego przekazania może dokonać – na zlecenie fizjoterapeuty – podmiot administrujący aplikacją czy systemem.

Redakcja poleca

Podmiot, który przejmie dokumentację, wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego „właściciela” dokumentacji, a zatem jest obowiązany do jej przechowywania (w ustawowo określonych terminach) i udostępniania uprawnionych osobom.

Podstawa prawna:

  • 15 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.
  • art. 30a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • art. 9a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
1
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry